Prihlásenie/Registrácie

ODDIELY,KLUBY, ŠKOLY POZOR! Zaregistrujeme Vás ako klub a získate lepšie ceny! Po registrácii obdržíte do 48 hod. autorizáciu pre prístup k zvýhodneným cenám, stačí na email: info@molten.sk poslať registráciu.

Počítadlo návštev

Joomla Just for Sharing - Joomla Club Templates and Extensions
Ochrana osobných údajov PDF Tlačiť E-mail

Ochrana osobných údajov

Od 25. mája 2018 je účinné Nariadenie Európskehio parlamentu a Rady /EÚ/ z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES /ďalej len "GDPR"/.

Spolu s GDPR nadobudol účinnosť aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov /ďalej len "Zákon"/.

Podľa Nariadenia GDPR sme upravili podmienky ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii v nižšieuvedenom dokumente.

 

Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov

Ochrana osobných údajov našich zákazníkov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. V súlade s čl. 13 GDPR a §20 Zákona by sme radi poskytli podrobné informácie o tom na aké účely Vaše osobné údaje spracovávame, o právach, ktoré v súvislosti s ich spracovaním máte.

V nasledujúcich bodoch Vám poskytneme informácie o spracovaní Vašich osobných údajov :

Informácie o spracovaní osobných údajov v vedením súdnych, správnych, trestných a iných konaní

1. Prevádzkovateľ osobných údajov

2.Účely a právne zákjlady spracovania osobných údajov, kategórie dotknutých osôb, príjemcovania alebo kategórie príjemcov osobných údajov a obdobie, počas ktorého budú Vaše osobné údaje uschovávané

3.Kategórie zhromažďovaných osobných údajov

4.Odovzdávanie osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

5.Práva dotknutej osoby

6.Odvolanie súhlasu

7.Ochrana osobných údajov

8.Spôsob získania osobných údajov

 

1. Prevádzkovateľ osobných údajov :

Názov : ŠPORTCENTRUM Senica,s.r.o

so sídlom: Jozefa Závodského 2595/22, 905 01 Senica, Slovenská republika

prevádzka: Nám. oslobodenia 11

IČO: 44231938

Kontakt: telefoón: 0907/152 746, email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

2. Účely a právne základy spracovania osobných údajov, kategórie dotknutých osôb, príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov a obdobie, počas ktorého budú Vaše osobné údaje uschovávané

účel spracovania

a/ účtovné a daňové účely

právny základ spracovateľskej činnosti

osobitné predpisy /napr.zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z.z. ,Zákon o dani z pridanej hodnoty a pod./

kategorie dotknutých osôb

zákazníci predajne, zákazníci e-shopu /www.molten.sk/, fyzické osoby - dodávatelia a odberatelia, zamestnanci dodávateľov a odberateľov, konateľ prevádzkovateľa, iné fyzické osoby podľa osobitných predpisov

príjemcovia alebo kategorie príjemcov osobných údajov

subjekty verejnej správy a štátne orgány v zmysle osobitných predpisov - napr. daňové úrady, Úrad na ochranu osobných údajov, tretie strany, ktoré sú zapojené do prebiehajúcich alebo potenciálnych súdnych, trestných alebo správnych konaní, sprostredkovateľ, DAMPO, s.r.o

obdobie, počas ktorého budú Vaše osobné údaje uchovávané - 10 rokov

b/ uzatvorenie kúpnej zmluvy a následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru

právny základ spracovateľskej činnosti - kúpna zmluva

kategorie dotknutých osôb - ako u budu a/

príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

subjekty verejnej správy a štátne orgány v zmysle osobitných predpisov - napr. Úrad na ochranu osobných údajov, tretie strany, ktoré sú zapojené do prebiehajúcich alebo potencionálnych súdnych, trestných alebo správnych konaním, poskytovatelia platobných služieb s cieľom spracovania platieb a banky na základe objednávky,plnenia kúpnej zmluvy.

obdobie, počas ktorého budú Vaše osobné údaje uchovávané  - doba nevyhnutná na uzatvorenie kúpnej zmluvy a následné uskutočnenie platby a dodania tovaru, v prípade objednávky prostredníctvom elektronického obchodu - po dobu aktívneho zákazníctva

c/ poskytnutie iných, s kúpnou zmluvou súvisiacich služieb /reklamačné a iné povinnosti vyplývajúce najmä v súvislosti s právnymi prepismi upravujúcimi ochranu spotrebiteľa

právny základ spracovateľskej činnosti - zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

kategórie dotknutých osôb - ako u bodu a/

príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

subjekty verejnej správy a štátne orgány v zmysle osobitných predpisov - napr. Úrad na ochranu osobných údajov, tretie strany, ktoré sú zapojené do prebiehajúcich alebo potenciálnych súdnych, trestných alebo správnych konaní

obdobie, počas ktorého budú Vaše osobné údaje uchovávané - lehota 14 dní odo dňa prevzatia tovaru v prípade existencie zákonného nároku na vrátenie tovaru bez udania dôvodu, počas záručnej doby

d/ vybavovanie súdnych sporov

právny základ spracovateľskej činnosti - osobitné predpisy /napr. zákon č. 160/2015 Z.z., Civilný sporový poriadok, zákon č. 161/2015 Z.z.,Civilný mimosporový poriadok, správny, zákon č. 162/2015 Z.z.  Správny súdny poriadok, a pod./

kategórie dotknutých osôb - zákazníci predajne, zákazníci e-shopu /www.molten.sk/, konateľ prevádzkovateľa, fyzické osoby - dodávatelia a odberatelia, zamestnanci dodávateľov a odberateľov, iné fyzické osoby v postavení účastníkov konania /napr.zúčastnné osoby, svedkovia a pod./

príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov - ako u bodu c/

obdobie, počas ktorého budú Vaše osobné údaje uchovávané - 4 roky od uplynutia záročnej doby na tovar a predlžuje sa o dobu, po ktorú je spor vedený

e/ kontrola vykonávaná Slovenskou obchodnou inšpekciou

právny základ spracovateľskej činnosti - zákon č. 128/2002 Z.z. zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

kategórie dotknutých osôb - zákazníci predajne, zákazníci e-shopu /www.molten.sk/, fyzické osoby - dodávatelia a odberatelia, zamestnanci dodávateľov a odberateľov, konateľ prevádzkovateľa, iné fyzické osoby podľa osobitných predpisov

príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov - Slovenská obchodná inšpekcia, subjekty verejnej správy v zmysle osobitných predpisov, napr. štátna veterinárna a potravinová správa...

obdobie, počas ktorého budú Vaše osobné údaje uchovávané - doba trvania správneho konania

3. Kategórie zhromažďovaných osobných údajov

Bežné osobné údaje /§ 2 zákonam, čl. 4 bod 1 GDPR/

4. Odovzdávanie osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje.

5. Práva dotknutej osoby

Ak sa cítite dotknutý na svojich právach, môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov návrh na konanie o ochrane osobných údajov podľa § 100a a nasl. Zákona.

a/ Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na prístup k Vašim osobným údajom a na ich kópiu. Ak požiadate o kópiu elektronickými prostriedkami, informácie Vám poskytneme v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

b/ Právo na opravu osobných údajov

Ak nie sú údaje správne, máte právo na ich opravu.

Ak sú neúplné, máte právo ich doplniť.

c/ Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvanôia v prípadoch určených predpismi, napríklad do ich opravy /respl. do overenia ich správnosti/, alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a žiadate namiesto vymazania osobných údajov obmedzenie ich použitia, prípadne už nepotrebujeme osobné údaje na účel ich spracúvania, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku.

d/ Právo na výmaz osobných údajov /na zabudnutie/

Máte právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určujú predpisy, pokiaľ nie je toto právo obmedzené právnymi predpismi. Právo na výmaz sa uplatní napr. ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané.

e/ Právo na prenosnosť osobných údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

f/ Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny opravnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Vaše údaje však v zmysle vyššieuvedeného nespracúvame na základe našich legitímnych oprávnených záujmov.

Práva podľa vyššieuvedeného /ak spĺňate podmienky/ si môžete uplatniť :

a/ písome na adrese sídla Prevádzkovateľa alebo

b/ emailom na adrese Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Ak nebudete spokojní s tým, ako sme reagovali na uplatnenie Vašich práv alebo ak si myslíte, že Vaše údaje spracúvame v rozpore s predpismi, máte právo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

6. Odvolanie súhlasu

Vaše osobné údaje nespracúvame na základe odvolania súhlasu.

7. Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií. V súlade s GDPR a Zákonom sme prijali mnohé technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia Vaše osobné údaje. Tieto opatrenia pravidelne prehodnocujeme a aktualizujeme.

8. Spôsob získania osobných údajov

Ak ste náš zákazník, Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné.

Ak nie ste náš zákazník, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás či od naších dodávateľov alebo odberateľov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volejbalové lopty

lopty pre školy

lopty pre minivolejbal

odľahčené lopty

oficiálna lopta V5M5000

FLISTATEC

Hádzanárske lopty

model HX5000 - veľkosť 2.3

hracie lopty v najvyššej súťaži

mužov a žien v SR

nižšie modely vo veľkostiach 0,1,2,3


  • Basketbalové lopty

Basketbal je dominantou značky MOLTEN.

 

MOLTEN ponúka lopty od základných gumených

rady BGR až po najlepšiu oficiálnu loptu OH, MS,

ME /B7G5000,B6G5000 / vo všetkých veľkostiach.

 

 

logo footer   Powered by SLOVAKWEB.EU - (c) 2011
Váš košík je prázdny